Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Liljan 6 och Tulpanen 18 (Spiralen 1 och 2), Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheterna Liljan 6 och Tulpanen 18 (Spiralen 1 och 2) med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av befintlig bebyggelse genom att ta bort x-bestämmelser från gällande detaljplaner, samt att möjliggöra för kontor med publik- och kommersiell verksamhet i bottenvåning. Planen syftar även till att planlägga glasellipsen som förbinder fastigheterna Liljan 6 och Tulpanen 18, genom att möjliggöra kvartersmark över allmän platsmark med möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning. Vidare är syftet att rusta upp det allmänna gaturummet som åtskiljer de två centrumbyggnaderna samt att få bort mindre planavvikelser.

Detaljplanen ska bidra till en levande innerstad, ett stadsliv med hög kvalitet för bebyggelse och det offentliga rummet samt följa målen i riktlinjen för Arkitekturstaden Norrköping.

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 juni 2022.

Kontakt

Hannes Granath
planarkitekt
011-15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.