Inre hamnen

Markanvisningstävling för parkeringshus och kontor i Inre hamnen

Markanvisningstävlingen avser fastigheten Svanen 5 där kommunens ambition är att utse en byggherre som kan uppföra den nya bebyggelsen.

Parkeringshuset ska lösa delar av parkeringsbehovet för Inre hamnens första etapp och uppskattas kunna rymma cirka 450-600 parkeringsplatser. Markanvisningstävlingen omfattar även en byggnad för kontor eller annan liknande verksamhet som ska placeras i tomtens västra del mot de nya bostäderna, samt i söder mot områdets nya huvudgata och en planerad park.

Tävlingsförslagen kommer att utvärderas efter bland annat arkitektur och utifrån sina ekonomiska förutsättningar. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska hålla samma höga kvalitetsnivå som Inre hamnens övriga projekt. Ett nytt parkeringshus ska också uppföras på ett långsiktigt hållbart sätt och krav om platser för bilpoolsbilar och laddstolpar för elbilar finns med som förutsättningar i tävlingen.

Ett detaljplanearbete pågår parallellt med markanvisningen och kommunens målsättning är att parkeringshuset ska stå klart innan etapp ett är inflyttat.

Läs mer här

2018-11-05T17:17:17+00:00 2018-11-05|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Norrköpings kommun beviljas 105 miljoner kronor för sanering av Inre hamnen

Projektet Inre hamnen har beviljats 105 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för sanering av Gasverkstomten. Bidraget är riktat och ges för att göra det möjligt att bygga bostäder på platsen.

I arbetet med att omvandla Inre hamnen till en attraktiv stadsdel krävs att markföroreningar åtgärdas genom sanering. I Inre hamnen har det bland annat funnits ett stort gasverk som förorenat marken. Bidraget kommer att användas till att ta bort de föroreningarna. Därmed förhindras även risken att de sprider sig till grundvattnet och havet.

– Bidraget betyder mycket för projektet och för miljön. Det skapar många bostäder i Norrköping i ett läge som är nära innerstaden och ger oss samtidigt renare mark och friskare hav. Det känns jätteroligt att vi lyckats så bra med denna ansökan och jag vill tacka länsstyrelsen för väldigt bra stöd och samarbete, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

– Det är oerhört glädjande att Naturvårdsverket beviljat kommunen de här medlen. Inre hamnen är en central del av Norrköpings stadsutveckling. Bidraget hjälper kommunen att göra den nödvändiga saneringen för att förverkliga projektet, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden i Norrköping.

Beskedet om beviljat bidrag lämnades av länsstyrelsen i Östergötland.

– Nu skapas ännu bättre möjligheter att bygga bostäder. Vi åtgärdar en av våra värst förorenade platser samtidigt som vi slipper ta annan värdefull mark i anspråk för bostäder, som till exempel naturområden eller jordbruksmark, säger Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf. Vi hoppas att fler kommuner gör som Norrköping och söker bidrag för att sanera gamla industrimarker när bostäder ska byggas.

2018-09-26T15:52:43+00:00 2018-09-26|Inre hamnen, Näringsliv, Nyheter|0 Kommentarer

Vi söker dig som vill bygga kajer, parker och kanaler i Inre hamnen

Norrköpings kommun genomför nu upphandling av entreprenör som ska vara med och förverkliga den nya stadsdelen Inre hamnen.

– Detaljplanen har nu vunnit laga kraft vilket innebär att bygget kan starta. Men till vår hjälp behöver vi en erfaren entreprenör som vill vara med och bygga de allmänna ytorna som till exempel kajer, gator, parker, torg, bryggor och bad, säger Fredrik Wallin som är projektledare för Inre hamnen.

Företag har möjlighet att svara på upphandlingen fram till den 22 oktober.
– Vi hoppas att vi får in bra anbud så att bygget kan starta under senare del av året, avslutar Fredrik Wallin.

Läs mer om upphandlingen här.

2018-08-30T16:53:12+00:00 2018-08-30|Inre hamnen|0 Kommentarer

Nu blir Inre hamnen verklighet!

Kommunfullmäktige har nu godkänt detaljplanen för stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Det innebär att arbetet går in i nästa fas i området som när det står färdigt kommer att omfatta omkring 3 000 bostäder. Den första etappen omfattar en tredjedel av bostäderna och sker i samarbete med nio bygg- och bostadsföretag.

Visionen för stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen är en levande, nytänkande stadsdel vid Motala ström som attraherar med vattennära läge, avkopplande grönska, promenadstråk och spännande arkitektur. Dessutom i direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum med Ostlänken.

Måndagen den 18 juni tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna Inre hamnens detaljplan, som beskriver hur området ska bebyggas. Byggstart för gator, kajer och andra offentliga platser beräknas därmed kunna ske under senare delen av 2018 och de första husen kan börja byggas 2020.

– Det känns väldigt bra att kommunfullmäktige godkänt detaljplanen. Nu kan utvecklingen av Sveriges härligaste stadsmiljö fortsätta enligt planerna. Vi vill att Inre hamnen ska bli en stadsdel som alla Norrköpingsbor kan vara stolta över och vilja bo i eller besöka, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Förutom de cirka 3 000 hyres- och bostadsrätterna kommer Inre hamnen att husera skolor, butiker, restauranger, kaféer och andra besöksmål. Norr om Inre hamnen planeras ett stort parkområde runt Johannisborgs slottsruin, tänkt som en plats för utflykter, motion, friluftsaktiviteter och konserter.

– Nu renas marken inom den första etappen för att förbereda inför byggstarten. I och med kommunfullmäktiges beslut går Inre hamnen in i nästa fas av byggnationen. Tillsammans med beskeden om de fortsatta planerna för Ostlänken utgör Inre hamnen en viktig del av Norrköpings fortsatta utveckling som stad, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

 

2018-06-20T08:38:49+00:00 2018-06-20|Inre hamnen, Näringsliv, Nyheter|0 Kommentarer

Parkeringshus i Inre hamnen

Nu påbörjas planeringen för ett nytt parkeringshus i Inre hamnen. Kvarteret heter ”Svanen 5” och ligger direkt öster om den planerade bebyggelsen i Inre hamnen.  

Tanken är att parkeringshuset ska innehålla omkring 500 platser som kan användas av de som kommer flytta in de nya bostäderna i Inre hamnens första etapp.

För att på bästa sätt ta tillvara på tomtens attraktiva läge vid den framtida småbåtshamnen ska det utredas om det är möjligt att även bygga till exempel kontor och lokaler för restauranger, caféer eller butiker.

2018-05-09T13:50:56+00:00 2018-05-09|Inre hamnen|0 Kommentarer

Samråd om fyllnadsmassor i Strömmen inför bygget av Inre hamnen

Utveckling av Inre hamnen som ny stadsdel är beroende av ett motfyll i Motala ström. Det innebär att massor kommer att läggas i strömmen mot kajen för att säkerställa kajernas konstruktion och stabilitet så att byggnation inom den nya stadsdelen kan ske utan att riskera stabiliteten. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på tillståndsansökan.

Tillståndsansökan – samrådsunderlag

Skriftliga synpunkter lämnas senast 31 maj 2018 till:

E-post: anna.schabbauer@wsp.com
Adress: WSP Sverige AB, 601 86 Norrköping

WSP genomför uppdraget åt Norrköpings kommun. Om du har frågor kontakta Anna Schabbauer på WSP. Telefon: 010 – 722 58 84.

 

2018-05-03T17:01:08+00:00 2018-05-03|Inre hamnen|0 Kommentarer

Utvecklingen av Inre hamnen fortsätter

Igår fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för den andra etappen av Inre hamnen. Samtidigt godkändes detaljplanen för den första etappen som kommunfullmäktige ska besluta om senare i vår. Det betyder att ett viktigt steg har tagits mot att skapa en ny innerstadsdel med omkring 3000 nya bostäder i Norrköping.

Arbetet med den första den första etappen av Inre hamnen, med omkring 1 000 nya bostäder vid Motala ström har pågått under flera år. Nu är detaljplanen klar och godkänd av stadsplaneringsnämnden. Innan bygget kan starta ska kommunfullmäktige också fatta beslut, vilket planeras i juni 2018. Antas planen och vinner laga kraft kan arbetet med att bygga gator, kajer och andra allmänna platser komma igång under hösten/vintern 2018.

Nu börjar arbetet med etapp 2

I och med att detaljplanen för den första etappen är klar, påbörjas arbetet med den andra etappen, närmast Norra Promenaden.

– Det blir en naturlig fortsättning på arbetet med att skapa en ny innerstadsdel i attraktivt läge när staden, vattnet och resecentrum, säger Linda Gårlin, planarkitekt.

– Vi räknar med att planarbetet för den andra etappen ska gå snabbare då vi redan har gjort flera utredningar som omfattar hela området och kan ta med oss idéer och erfarenheter från den första etappen, fortsätter Linda Gårlin.

Ungefär hälften av marken i den andra etappen ägs av kommunen. Den marken kommer i stor utsträckning att tilldelas privata aktörer som kan utveckla nya bostäder, kontor eller andra verksamheter i Inre hamnen. Inom etapp 2 ska det även göras plats för flera av de funktioner som behövs för stadsdelen så som förskolor. Här planeras också för en aktivitetspark – ett grönt stråk som sträcker sig mellan den framtida stadsparken i Johannisborg och den nya parken med kanaler och publika bad i den första etappen.

2018-04-18T11:31:18+00:00 2018-04-18|Inre hamnen|1 kommentar

Nya visualiseringar av Inre hamnen

Genom ett helt nytt verktyg som utvecklats i Norrköping kommer det att bli möjligt att se föroreningar som finns i marken. Huvudsyftet med verktyget är att förenkla markreningsarbetet vid till exempel ny bebyggelse på gamla industritomter.

Norrköping står inför en rad omfattande byggprojekt. Nya stadsdelar kommer att ta vid på platser där gamla industrier legat. Där kan föroreningar från förr finnas kvar i marken, som i så fall behöver renas innan den bebyggs. Men det har visat sig vara svårt att förhålla sig till sådant som inte syns. Därför har Norrköpings kommun och företaget Interspectral utvecklat visualiseringsverktyget Earth Autopsy, en helt ny teknik, som visar hur föroreningarna ligger i marken.

 

– Genom verktyget kan vi undersöka marken på ett helt nytt sätt, säger Erik Telldén, kommunens 3D-samordnare samt initiativtagare och projektledare i arbetet med att Earth Autopsy. Vi kommer att på ett nytt sätt kunna se hela kedjan: om det finns några föroreningar, vad som i så fall orsakat dem, hur omfattande de är och hur vi kan åtgärda dem. Genom att skapa full insyn blir det mycket enklare att överblicka de här frågorna.

Tekniken bakom verktyget har tidigare använts för att bland annat kunna studera insidan av djur och människor bättre. Nu har den vidareutvecklats för att användas inom ett helt nytt område – markreningsvisualisering – där den väntas kunna bidra positivt på flera olika sätt inom miljöarbetet. För branschen sätter verktyget orsak och verkan kring föroreningar i ett tydligare sammanhang och gör det lättare att komma med förslag på åtgärder. Och invånare som är intresserade eller berörs på plats av frågorna kan via verktyget få ökad insyn och förståelse för vad som finns i marken och vad man kan göra åt det.

– Det är ingen annan kommun i landet som arbetar så här med kommunikation kring miljöfrågor, så vi hoppas såklart att många kommuner kommer att inspireras av verktyget, säger Elke Myrhede, specialist på markmiljö. Vi ser redan att vi kommer att ha väldigt stor nytta av det i exempelvis utvecklingen av Inre hamnen och på Butängen.

Utvecklingen av verktyget har skett som ett del av EU-samarbetsprojektet Baltic Urban Lab:
Baltic Urban Lab

 

Kontakt:
Erik Tellden:
3D-samordnare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 19 87
erik.tellden@norrkoping.se

Elke Myrhede
Specialist markmiljö, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 30 88
elke.myrhede@norrkoping.se

2018-01-16T14:38:01+00:00 2017-12-08|Inre hamnen|2 Kommentarer

Fira byggstarten i Norrköping på lördag

Norrköping genomgår just nu en spännande förvandling. Stadens silhuett med byggkranar skvallrar om hur Norrköping växer så det knakar. I våras passerade vi 140 000 invånare och staden fortsätter att växa.

Nu sätts spaden i marken för Kardonbanan, en ny godsjärnväg som skapar förutsättningar för byggandet av Ostlänken. I Inre hamnen syns grävskopor som förbereder inför byggstarten av en helt ny stadsdel i centrala Norrköping.

Träffa oss i Lindens köpcentrum på lördag

Välkommen till Lindens köpcentrum lördagen den 11 november klockan 11-16 för att fira byggstarten i Norrköping. Kom och prata om stadens framtid med oss!

Visa fler