Rening av förorenad mark

Rening av förorenad mark 2016-11-28T08:44:02+00:00
Inre hamnen

Rening av förorenad mark

För att kunna omvandla Inre hamnen till en attraktiv stadsdel krävs att markföroreningar och föroreningar av grundvattnet åtgärdas genom sanering.

I Inre hamnen har olika industriella verksamheter bedrivits, vilket har gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

Saneringen av marken vid gasverket och den gamla skeppsdockan måste ske i torrhet, därför behöver inläckande grundvatten och ytvatten ledas bort under saneringsfasen.

Bortledning av grundvatten är en vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken, under september 2016 hölls samråd med allmänheten.

Ta del av samrådsunderlaget här

Sweco genomför uppdraget åt Norrköpings kommun och har ni frågor eller synpunkter gällande planerade åtgärder vänligen kontakta Elin Nannstedt på Sweco.

Kontakt:
Sweco Environment AB
Box 340 44
100 26 Stockholm
elin.nannstedt@sweco.se
Tel direkt: +46(0)8 695 66 83