Johannisborg

Johannisborg 2017-12-07T10:41:52+00:00
Johannisborg

Framtida stadspark i unik kulturmiljö

Johannisborg kan i framtiden bli en viktig stadspark för invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den gamla stormaktsborgens ruin och dess omgivning kan utvecklas till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar kulturhistoria, natur och rekreation.

Den stora parkytan innanför vallgravarna skulle i framtiden kunna användas till olika evenemang. Tanken är att behålla det stora rummet relativt öppet.

Utanför försvarsvallarna kan de ursprungliga vallgravarna återskapas. På så sätt bildas stora vattenytor som kan användas för dagvattenhantering och bidra till den biologiska mångfalden i området.

Statens fastighetsverk äger fastigheten med Johannisborgsruinen. Läs mer om Johannisborgs historia hos Statens fastighetsverk.

Planprogram

Under hösten 2016 påbörjas arbetet med ett planprogram för Johannisborg och den södra delen av Butängen.

Johannisborgsförbindelsen

För att avlasta innerstaden från trafik planeras en ny väg att byggas med mellan Ståthögavägen, via Johannisborg, över Motala ström och till Söderleden. Leden blir en del av en tänkt ringled runt Norrköping, där Söderleden och riksvägen utgör de resterade delarna.  Den nya vägförbindelsen går under arbetsnamnet Johannisborgsförbindelsen.  Just nu utreds olika lägen för den nya vägen och bron över strömmen.

Johannisborgsförbindelsen finns med i förslaget till ny översiktsplan för staden. Du kan läsa mer om tankarna kring den nya förbindelsen i ”Strukturplan Johannisborg med närområde” (fastställd av kommunstyrelsen juni 2015) under rubriken dokument.

Karta

Nyheter

  • Tåg som passerar solnedgång

Svar på de vanligaste frågorna om Ostlänken, nytt resecentrum och utvecklingen av Butängen

2018-01-17|Inga kommentarer

Ostlänken är ett ständigt inslag i medierna. Det debatteras kring hastigheter och finansiering. Nyligen startade bygget av Kardonbanan som kan [...]

Nya visualiseringar av Inre hamnen

2017-12-08|Inga kommentarer

Genom ett helt nytt verktyg som utvecklats i Norrköping kommer det att bli möjligt att se föroreningar som finns i [...]

Löfte om 55 000 nya bostäder i regionen

2017-11-14|4 Kommentarer

Igår samlades kommunerna och regionerna längs Ostlänkens sträckning för att underteckna avtalet med Sverigeförhandlingen. Avtalet innebär att kommunen lovar staten [...]