Nyheter

Nu blir Inre hamnen verklighet!

Kommunfullmäktige har nu godkänt detaljplanen för stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Det innebär att arbetet går in i nästa fas i området som när det står färdigt kommer att omfatta omkring 3 000 bostäder. Den första etappen omfattar en tredjedel av bostäderna och sker i samarbete med nio bygg- och bostadsföretag.

Visionen för stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen är en levande, nytänkande stadsdel vid Motala ström som attraherar med vattennära läge, avkopplande grönska, promenadstråk och spännande arkitektur. Dessutom i direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum med Ostlänken.

Måndagen den 18 juni tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna Inre hamnens detaljplan, som beskriver hur området ska bebyggas. Byggstart för gator, kajer och andra offentliga platser beräknas därmed kunna ske under senare delen av 2018 och de första husen kan börja byggas 2020.

– Det känns väldigt bra att kommunfullmäktige godkänt detaljplanen. Nu kan utvecklingen av Sveriges härligaste stadsmiljö fortsätta enligt planerna. Vi vill att Inre hamnen ska bli en stadsdel som alla Norrköpingsbor kan vara stolta över och vilja bo i eller besöka, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Förutom de cirka 3 000 hyres- och bostadsrätterna kommer Inre hamnen att husera skolor, butiker, restauranger, kaféer och andra besöksmål. Norr om Inre hamnen planeras ett stort parkområde runt Johannisborgs slottsruin, tänkt som en plats för utflykter, motion, friluftsaktiviteter och konserter.

– Nu renas marken inom den första etappen för att förbereda inför byggstarten. I och med kommunfullmäktiges beslut går Inre hamnen in i nästa fas av byggnationen. Tillsammans med beskeden om de fortsatta planerna för Ostlänken utgör Inre hamnen en viktig del av Norrköpings fortsatta utveckling som stad, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

 

2018-06-20T08:38:49+00:00 2018-06-20|Inre hamnen, Näringsliv, Nyheter|0 Kommentarer

Viktiga beslut från regeringen om Ostlänken

Efter måndagens positiva besked kring finansieringen av Ostlänken kom igår ytterligare ett beslut som innebär att regeringen nu gett Trafikverket tillåtelse att bygga Ostlänken inom den föreslagna korridoren.

För att bygga ny järnväg krävs att regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken. På regeringssammanträdet den 7 juni fattades beslutet som innebär att planeringen av Ostlänken kan fortsätta.

–  Veckans båda besked från regeringen innebär ett stort kliv framåt mot byggandet av Ostlänken. Det är glädjande att regeringen nu fastställer den dragning som vi länge jobbat för. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla staden i oförminskad takt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Så här säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande:

− Regeringen har en mycket hög ambition i klimatpolitiken. Dagens beslut om Ostlänken är ett viktigt steg i satsningen på ett modernt och hållbart transportsystem.

Stor glädje över regeringens besked om Ostlänken

Nu är det klart – regeringen har ställt sig bakom Trafikverkets förslag gällande Ostlänken, som återfinns i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029, som presenterades i förra veckan. Under planperioden avsätts 35 miljarder för Ostlänken.

– Det här är ett oerhört glädjande besked för Norrköping, som möjliggör att kommunens arbete för att utveckla staden kan fortsätta i oförminskad takt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). De medel som avsatts innebär att goda resurser för att komma igång med bygget nu har säkrats upp – sedan kommer vi att göra vårt yttersta för att tillsammans med Trafikverket hålla tidsplanen och om möjligt även förkorta byggtiden.

Satsningen på Ostlänken lyfts särskilt fram i planen, som även pekar på att Ostlänken är det projekt som kommit längst. Kommunens konkreta arbete med Ostlänken inleddes redan under hösten 2017 i och med Kardonbanan, som är en förutsättning för att själva Ostlänken ska kunna bli av. Dagens besked skapar även trygghet gällande den fortsatta planeringen av Resecentrum och Butängen.

– För Norrköping är det här väldigt betydelsefullt; det är oerhört positivt att vi nu kommer till konkret handling. Detta är århundradets investering inom landets infrastruktur, och det är fantastiskt att vi i Norrköping blir delaktiga av den och får ta del av såväl en förbättrad arbetsmarknad som förbättrade kommunikationer, säger Ingrid Cassel (M), oppositionsråd och ledamot i styrgruppen för Ostlänken.

Minimässa och informationsmöte för företag i Butängen

Under tisdagskvällen ordnade Norrköpings kommun ett informationsmöte för företagare i Butängen. Trafikverket och Norrköpings kommun berättade om hur arbetet med Ostlänken och stadsutvecklingen i Butängen fortlöper. Budskapet är att arbetet pågår, men att det är ett gigantiskt projekt som tar tid.

Siktet är inställt på att Ostlänken ska kunna börja byggas efter 2022. Men det är inte bara en järnväg som ska byggas. Hela Butängen ska på sikt omvandlas till en del av Norrköpings innerstad.

– Vi utgår från Trafikverkets tidplan som den ser ut just nu, vilket innebär att vi ska göra det möjligt att starta bygget efter 2022. För många företag innebär det att man måste flytta sin verksamhet, berättar Lars Svensson som leder kommunens projektgrupp som arbetar om att hitta lösningar för företagen i Butängen som behöver flytta.
– Vi jobbar just nu med att inventera företagens behov och hitta lediga lokaler och markytor där vi kan bygga nytt.

På mötet deltog även 15 fastighetsägare som har lediga lokaler att erbjuda.
– Det är ett tillfälle att försöka matcha ihop fastighetsägare som har lediga lokaler med företag i Butängen som kommer att behöva flytta, berättar Lars Svensson.

För att hjälpa företag att hitta nya lokaler finns en projektgrupp som leds av Lars Svensson.
– Målsättningen är att alla företag som finns i Butängen idag ska kunna fortsätta att utvecklas. Vårt jobb är att hjälpa till, så kontakta oss, säger Lars Svensson.

Kontakta Lars Svensson.

Parkeringshus i Inre hamnen

Nu påbörjas planeringen för ett nytt parkeringshus i Inre hamnen. Kvarteret heter ”Svanen 5” och ligger direkt öster om den planerade bebyggelsen i Inre hamnen.  

Tanken är att parkeringshuset ska innehålla omkring 500 platser som kan användas av de som kommer flytta in de nya bostäderna i Inre hamnens första etapp.

För att på bästa sätt ta tillvara på tomtens attraktiva läge vid den framtida småbåtshamnen ska det utredas om det är möjligt att även bygga till exempel kontor och lokaler för restauranger, caféer eller butiker.

2018-05-09T13:50:56+00:00 2018-05-09|Inre hamnen|0 Kommentarer

Samråd om fyllnadsmassor i Strömmen inför bygget av Inre hamnen

Utveckling av Inre hamnen som ny stadsdel är beroende av ett motfyll i Motala ström. Det innebär att massor kommer att läggas i strömmen mot kajen för att säkerställa kajernas konstruktion och stabilitet så att byggnation inom den nya stadsdelen kan ske utan att riskera stabiliteten. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på tillståndsansökan.

Tillståndsansökan – samrådsunderlag

Skriftliga synpunkter lämnas senast 31 maj 2018 till:

E-post: anna.schabbauer@wsp.com
Adress: WSP Sverige AB, 601 86 Norrköping

WSP genomför uppdraget åt Norrköpings kommun. Om du har frågor kontakta Anna Schabbauer på WSP. Telefon: 010 – 722 58 84.

 

2018-05-03T17:01:08+00:00 2018-05-03|Inre hamnen|0 Kommentarer

Utvecklingen av Inre hamnen fortsätter

Igår fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för den andra etappen av Inre hamnen. Samtidigt godkändes detaljplanen för den första etappen som kommunfullmäktige ska besluta om senare i vår. Det betyder att ett viktigt steg har tagits mot att skapa en ny innerstadsdel med omkring 3000 nya bostäder i Norrköping.

Arbetet med den första den första etappen av Inre hamnen, med omkring 1 000 nya bostäder vid Motala ström har pågått under flera år. Nu är detaljplanen klar och godkänd av stadsplaneringsnämnden. Innan bygget kan starta ska kommunfullmäktige också fatta beslut, vilket planeras i juni 2018. Antas planen och vinner laga kraft kan arbetet med att bygga gator, kajer och andra allmänna platser komma igång under hösten/vintern 2018.

Nu börjar arbetet med etapp 2

I och med att detaljplanen för den första etappen är klar, påbörjas arbetet med den andra etappen, närmast Norra Promenaden.

– Det blir en naturlig fortsättning på arbetet med att skapa en ny innerstadsdel i attraktivt läge när staden, vattnet och resecentrum, säger Linda Gårlin, planarkitekt.

– Vi räknar med att planarbetet för den andra etappen ska gå snabbare då vi redan har gjort flera utredningar som omfattar hela området och kan ta med oss idéer och erfarenheter från den första etappen, fortsätter Linda Gårlin.

Ungefär hälften av marken i den andra etappen ägs av kommunen. Den marken kommer i stor utsträckning att tilldelas privata aktörer som kan utveckla nya bostäder, kontor eller andra verksamheter i Inre hamnen. Inom etapp 2 ska det även göras plats för flera av de funktioner som behövs för stadsdelen så som förskolor. Här planeras också för en aktivitetspark – ett grönt stråk som sträcker sig mellan den framtida stadsparken i Johannisborg och den nya parken med kanaler och publika bad i den första etappen.

2018-04-18T11:31:18+00:00 2018-04-18|Inre hamnen|1 kommentar

Norrköping välkomnar beskedet från regeringen om höghastighetståg

I dag kom beskedet att regeringspartierna är överens om hur man vill gå vidare med höghastighetstågen. Senast 2045 ska nya stambanor vara klara och nu bjuds allianspartierna och Vänsterpartiet in till samtal för att förverkliga planerna på snabbtåg.

Dagen efter att regeringen presenterat sin vårbudget kommer beskedet att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nått en kompromiss gällande höghastighetståg. Bedömningen är att nya stambanor kan stå klara år 2045, vilket är en senareläggning av Sverigeförhandlingens förslag. Dessutom har regeringspartierna kommit överens om ett tak för kostnaderna.
Då regeringen eftersträvar en bred majoritet i riksdagen har inbjudan till samtal om planerna gått ut till allianspartierna och Vänsterpartiet.

– Vi välkomnar beskedet om att man fortsätter att bygga ut hela vägen. Det har ju redan påbörjats i Norrköping i och med Kardonbanan och vi ser fram emot fortsättningen på projektet. För att kunna genomföra de här stora investeringarna i infrastrukturen är det viktigt framåt att tänka på kompetensförsörjningen, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Med tanke på komplexiteten kring höghastighetståg känns tidshorisonten bra. Det tar tid att medvetandegöra och få till den praktiska planeringen för arbetstillfällen som krävs för projektets framgång. För Norrköping är regeringens besked och inbjudan betydelsefulla då vi nu tillsammans kan se möjligheterna och arbeta för en hållbar lösning, säger Ingrid Cassel (M), ledamot i styrgruppen för Ostlänken.

2018-04-17T12:51:04+00:00 2018-04-17|Nyheter, Ostlänken, Trafikverket|0 Kommentarer

Studiebesök i Inre hamnen

I samband med att Renare mark höll sitt årsmöte i Norrköping arrangerades ett studiebesök i Inre hamnen. Ca 90 personer deltog och fick ta del av planerna för Inre hamnen. Under deras rundtur fick de träffa entreprenören som genomför reningsarbetet och arkeologerna som visade sina fynd från de pågående utgrävningarna.

2018-03-27T16:38:18+00:00 2018-03-27|Nyheter|0 Kommentarer

Samråd om Ostlänkens dragning genom Norrköping

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att löpa genom hela Norrköpings kommun. Trafikverket, som ansvarar för planeringen, har tidigare presenterat förslag för hur järnvägen ska dras i kommunens norra och södra del.  Nu finns även ett förslag till hur spåren ska dras i centrala Norrköping från Loddby i norr till Klinga i söder.

På Trafikverkets webbplats kan du ta del av kartor som beskriver var spåren ska ligga. Det finns också kartor som visar hur järnvägen påverkar till exempel natur och friluftsliv. Fram till den 19 mars har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Samrådet är en del av arbetet med att planera för den nya järnvägen. Det pågår hela tiden olika undersökningar kring till exempel arkeologi och markförhållanden som påverkar hur järnvägen dras. Det slutgiltiga förslaget kommer presenteras i en så kallad järnvägsplan som allmänheten kommer att kunna tycka till om innan planen fastställs.

Samråd om Ostlänken delsträcka Loddby-Klinga

Visa fler