Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunen och Jernhusen tar nästa steg i samarbetet för att utveckla framtidens centralstation

Publicerad

Nu har Norrköpings kommun tecknat föravtal med Jernhusen. Det är ett viktigt första steg i samarbetet med mellan Jernhusen och Norrköpings kommun kring utvecklingen av Norrköpings nya centralstation, kvarteren runt stationen och utvecklingen av den befintliga stationsbyggnaden.

Byggstarten för Ostlänken ligger några år framåt i tiden: för Norrköpings del tidigast 2027 men planeringen och projekteringen är inne i en intensiv fas.

Jernhusen äger Norrköpings befintliga stationsbyggnad och även flera andra fastigheter i Butängen. Kommunen arbetar nu tillsammans med Jernhusen för att ändamålsenliga byggrätter ska utvecklas och att den befintliga stationsbyggnaden ska kunna användas för kommersiella ändamål i framtiden.

Utformningsuppdrag för Norrköpings nya centralstation

Norrköpings nya centralstation och området runt omkring kommer vara en viktig del i utvecklingen av området. Den ska både vara estetiskt tilltalande men också uppfylla många funktioner. Det är viktigt att den nya centralstationen och stadsdelen är en välkomnande och representativ entré till Norrköping samt en aktiv och attraktiv mötesplats under hela dygnet.

Under januari 2023 beslutade kommunen och Jernhusen om upplägg för kommande utformningsuppdrag för Norrköpings nya centralstation och intilliggande stationsområde. Uppdraget delades in i två steg och började i maj 2023 med en arkitekttävling som kommunen arrangerar. Vinnare i tävlingen kommer att utses i mars 2024. I steg två kommer Jernhusen arrangera ett parallellt uppdrag för sina delar av anläggningen. Samtidigt planerar kommunen att gå vidare med vinnande team i arkitekttävlingen och fortsatt projektering för sina delar av anläggningen. Arbetet med utformningsuppdragen kommer att ske i nära samverkan. Jernhusen och kommunen kommer att bjuda in den andre parten till att medverka.

Parallellt med kommunens arbete arbetar Trafikverket med Järnvägsplan för delsträcken Loddby – Klinga som går via Norrköping C. Samråd om järnvägens utformning och markanspråk planeras att hållas under 2024.

Samråd för detaljplan för stationsområdet planeras också att hållas under 2024.