Ny park och torg i Söderport

Inom allmän platsmark ska en park och ett torg anläggas. I parken planeras för en dagvattenanläggning. Inom projektområdet planeras nybyggnation av cirka 500 lägenheter i flerbostadshus och radhus.

Kartbild på Söderport där en ny park och ett nytt torg ska anläggas


För att möjliggöra exploateringen krävs ombyggnation av gator, gång- och cykelvägar i området. Två nya vändplatser ska anläggas, en på Takläggaregatan och en på Egnahemsgatan. En ny park som inkluderar dagvattenanläggning samt ett torg ska anläggas.

Denna del innehåller utbyggnad och justering av Takläggaregatan, Grundläggaregatan och gång- och cykelväg utmed Balkongen 1.

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart: hösten 2025

Planerat färdigställande: våren 2026

Kontakt: Johanna Morgan, projektsamordnare
telefon 011-15 15 42 , e-post: johanna.morgan@norrkoping.se

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping