Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Himmelstalund

År 2045 kan hela Himmelstalund, vara en stadsdel med cirka
4 000 - 5 000 bostäder. Området kommer ha ett stort antal arbetsplatser, kommersiell och offentlig service, nya torgytor, gator och parker. Här kommer odlingslotter utvecklas och en rad anläggningar för rekreation och fritid.

Himmelstalund ska vara en attraktiv plats att bo på där det offentliga rummet är på gåendes och cyklisters villkor.

Planeringen pågår just nu för fullt för den norra delen av Himmelstalund. Området ska omvandlas från industriområde till en blandstad med cirka 3 000 – 4 000 nya bostäder. Programmet för norra Himmelstalund blev godkänt av kommunfullmäktige den 27 februari 2023.

Programmet visar hur området får en tydlig gatustruktur som knyter ihop området med omgivande stadsdelar och centrala delar av Norrköping. Två nya broar föreslås i området. En över Motala ström som knyter ihop norra och södra Himmelstalund och en gång- och cykelbro över Riksvägen.

I samband med framtagandet av programmet har många utredningar gjorts. De olika utredningarna finns att läsa på vår webbplats. 

Bostäder nära grönområden, vattnet och idrotten samt innerstaden

Det stora, gröna Himmelstalundsfältet och intilliggande naturområde så kallade Himmelstalundsparken norr om Motala ström, kommer att fortsätta vara grönyta även i framtiden. Miljöerna är unika och sätter stor prägel på områdets karaktär. Platserna är även viktiga för hela Norrköping och för besökare. De har dessutom stor potential att bli ännu bättre.

Det har gjorts en förstudie som har tittat på förbättringsförslag för området. Planer finns för att utveckla platser för lek, odling och vila. De vackra utsikterna ska nyttjas bättre och området ska få tydliga entréer med information om området. I förstudien har man även tittat på hur områdets natur- och kulturmiljövärden kan blir ännu bättre. Utvecklingsförslagen kommer att studeras och utredas ytterligare under 2023.

Där det idag finns industrilokaler längs med Finspångsvägen planeras för bostäder i framtiden. Man planerar även för mobilitetshus, verksamheter, sporthallar, skola och förskola. En blandstad med attraktiva bostäder nära natur och vatten men också nära innerstaden är målet med projektet.

under 2024 kommer utvecklingsmöjligheter inom södra delen av Motala ström, idrottsanläggningar och möjlighet till ny bostadsbebyggelse i lämpliga lägen kommer att studeras .

Planeras och byggs ut i etapper under lång tid framöver

Stadsomvandling tar lång tid och kommer att planeras och byggas ut i etapper. Projektet för hela Himmelstalund har 2045 som slutmål. De olika etapperna skiljer sig åt i tempo och planeringssituation men är beroende av varandra i ett mer långsiktigt perspektiv. Det första steget för utvecklingen av norra delen är redan taget i och med planprogrammet för norra Himmelstalund. Första etappen är inom kvarteret Strömbrytaren utmed Finspångsvägen där just nu pågår ett detaljplanearbete.

Frågor och svar

  1. Föreslås odlingsmöjligheter försvinna från norra Himmelstalund?
  2. Nej, kommunen är väldigt positiva till odling och vill utveckla fler möjligheter till odling.Förslaget innebär att mark närmast Riksvägen bebyggs med bostäder, verksamhet och samhällsservice. Detta innebär att ytan för befintligt odlingsområde bevaras delvis och utvecklas med ytterligare mark för odling mot väster i anslutning till naturområdet.
  3. Det som programmet för norra Himmelstalund föreslår är att frigöra mer yta för odling där fokus är just odling och inte bodar/stugor.
  4.  
  5. När kan tidigast de nuvarande odlingslotterna och tillhörande bodar försvinna?
  6. Det kommer förmodligen att dröja några år. Först behöver en ny detaljplan tas fram för markområdet där odlingslotterna finns. Något sådant uppdrag har samhällsbyggnadskontoret inte fått från samhällsplaneringsnämnden ännu. Kommunen kan heller inte börja med en detaljplan just där förrän planeringen för järnvägsplanen för Ostlänken är klar. Marken ligger nämligen ovanför ett planerat stråk för järnvägstunnel.


Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping