Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Johannisborgsförbindelsen

Norrköpings kommun arbetar aktivt med att avlasta de centrala delarna av staden från trafik som har start- och målpunkter utanför staden. Därför byggs Johannisborgsförbindelsen.

Genom att minska genomfartstrafik, främst på Östra promenaden, Hamnbron och Packhusgatan, är det möjligt att skapa en trevligare stad med mindre buller och bättre luft. Detta möjliggör en ökad stadsutveckling av Norrköping och ett effektivare markutnyttjande.

För att avlasta centrum från trafik som har start- och målpunkter utanför centrala staden krävs ytterligare en ring utanför den inre ringen. I Norrköping finns delar av en sådan ring i form av Söderleden och Riksvägen. Johannisborgsförbindelsen syftar till att sluta denna ringled.

Genomförande

Projektet är uppdelat i fem etapper och det övergripande projektmålet är att de första fyra etapperna ska vara färdigställda till 2030. Etapp 5 som syftar till att utveckla Söderleden och förbättra anslutningen till Europaväg 22 kommer att genomföras efter detta, men först när kapacitetsbrist uppstår och åtgärdsbehovet är fordrat.

Projektets olika etapper:

  • Trafikplats Ljura och Arkösundsrondellen
  • Lindörondellen till Norra Promenaden samt Norra kajen
  • Norra Promenaden till Hanholmsvägen
  • Hanholmsvägen till Ståthögavägen
  • Söderleden

Film om Johannisborgsförbindelsens dragning.

Öppningsbar bro

Den nya bron kommer att anläggas över Motala ström från Surgatan på södra sidan till Jungmansgatan på norra sidan. Projekteringen förväntas vara avslutad i början av 2025 och byggnationen är planerad att äga rum mellan 2025 och 2027.

Med en öppningsbar bro kan större fartyg, segelfartyg och båtar anlöpa Inre hamnen, vilket ger möjlighet att etablera passagerarbåtstrafik, annan nyttotrafik och att låta fritidsbåtar eller fartyg inom turismnäringen komma in för övernattning.

För att minimera störningar på vägtrafiken, kommer broöppningar inte att genomföras under högtrafik.

Kartbild på Johannisborgsförbindelsen

Kartbild som visar var Johannisborgsförbindelsen ska gå. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping