God man

Här finns information och ansökan till dig som är i behov av en god man. Godmanskap anordnas genom beslut i tingsrätten och är en frivillig stödinsats som kräver samtycke den hjälpbehövande (huvudmannen).

God man i korthet

Godmanskap anordnas genom beslut i tingsrätten och är en frivillig stödinsats som kräver samtycke den hjälpbehövande (huvudmannen). Saknar den hjälpbehövande förmågan att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv utföra rättshandlingar, inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En god man utför sitt uppdrag som privatperson och är inte knuten till något företag eller myndighet i utövandet av sitt uppdrag. En god man är inte anställd av kommunen eller av överförmyndarnämnden utan arbetar frivilligt på sin egen tid.

En god man kan ses som ett biträde för huvudmannen – en representant och samordnare av tjänster, snarare än en praktisk utförare av tjänster.

För detta uppdrag har en god man rätt till årligt arvode. Huvudmannen får själv betala arvodet om denne har inkomster eller tillgångar som tillåter det.

Gode män har skyldighet att redovisa sitt uppdrag till överförmyndarenheten varje år.

Vad gör en god man?

En god mans uppdrag kan variera beroende av huvudmannens situation. En god man kan exempelvis hjälpa till med ansökningar till myndigheter, försäljning och eller byte av bostad eller att se till att räkningar blir betalda. En god mans främsta uppgift är att samordna insatser och se till att dessa blir utförda. Däremot insatser som städning, inköp av matvaror eller promenader är inte uppgifter som ingår i uppdraget som god man.

Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man får inte utföra handlingar som huvudmannen inte har gett sitt samtycke till. När det gäller vardagsbestyr som exempelvis betala räkningar behöver den gode mannen inte fråga den hjälpbehövande om ett särskilt samtycke. Om den hjälpbehövande själv inte kan uttrycka sin vilja kan det i vissa fall vara lämpligt att den gode mannen först diskuterar frågor som uppkommer med anhöriga. Den gode mannen har dock i slutändan bara skyldigheter gentemot huvudmannen.

Vem kan få en god man?

Personer som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte klarar att tillvarata sina intressen, och inte kan få hjälp på annat sätt, kan få hjälp av en god man.

Överförmyndarenheten ska, om det krävs, förordna god man enligt 11 kap 3 § föräldrabalken för en person som är ”bortavarande eller okänd”. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man enligt 11 kap 3 § föräldrabalken kan också förordnas för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare och vistas på avlägsen eller okänd ort. Uppdraget kvarstår tills det finns tillgångar att förvalta eller att den bortavarande eller okända har hört av sig.

Överförmyndarnämnden kan utse en särskild god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken i vissa situationer där den ordinarie ställföreträdaren (förmyndare, god man eller förvaltare) på grund av jäv (motstridiga intressen) inte kan företräda huvudmannen. Exempelvis kan inte en god man företräda sin huvudman om båda är delägare i samma dödsbo, exempelvis när en anhörig är god man. En god man måste då företräda huvudmannen i de frågor som uppstår i dödsboet.

En särskild god man måste också utses om den ordinarie ställföreträdaren önskar ingå någon form av avtal med huvudmannen. Den ordinarie ställföreträdaren får i en sådan situation inte företräda både sig själv och huvudmannen.

Jävsbestämmelsen tar inte enbart sikte på ställföreträdaren utan även på ställföreträdarens make eller sambo. Skulle en huvudman till exempel vilja ingå ett avtal med den gode mannens make, krävs en särskild god man som företräder huvudmannen vid rättshandlingen.

Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan bestå av tre delar:

 • bevaka rätt,
 • förvalta egendom,
 • sörja för person.

Vad en god man ska göra inom ramen för sitt uppdrag är beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En allmän riktlinje är att den gode mannen omsorgsfullt ska fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Viktigt är också att ställföreträdaren främst har en biträdande roll och alltså inte själv ska utföra någon omvårdnad eller liknande. Här nedan ges några exempel på olika handlingar som hör till respektive omfattning.

Bevaka rätt

Uppdraget att bevaka rätt kan bestå av två delar.

1. Att i samband med en speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen, till exempel:

 • bevaka rätt i dödsbo
 • ingå avtal å huvudmannens vägnar
 • företräda huvudmannen vid uppsägning av hyreskontrakt eller försäljning av bostad
 • bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner eller liknande med fordringsägare
 • bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden.

2. Att bevaka rätt gentemot myndigheter på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas, till exempel:

 • göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om exempelvis kontaktperson eller ledsagarservice
 • ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag
 • ansöka om skuldsanering
 • överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga.

Förvalta egendom

Uppdraget innebär att förvalta all egendom som tillhör huvudmannen.

 • Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, att använda pension och bidrag på rätt sätt det vill säga betala räkningar och lämna/överföra fickpengar. Det kan även ingå i uppdraget att förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter och se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.
 • Gode mannens främsta uppgift är att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av dennes tillgångar och dennes livssituation medger.
 • Gode mannen ska ha tillgång till ett konto där huvudmannens inkomster och utgifter hanteras. Huvudmannens övriga konton ska spärras för den gode mannen, med så kallad överförmyndarspärr. Det bör dock observeras att huvudmannen själv alltid har rätt att ta ut pengar från alla sina konton när det gäller godmanskap.

Sörja för person

När gode mannen sörjer för huvudmannens person innebär detta att bevaka huvudmannens personliga intressen.

 • Att vara en länk mellan huvudmannen och dennes sociala omgivning.
 • Genom regelbundna besök hos huvudmannen (minst en gång/månad) och kontakter med till exempel vård- och boendepersonal se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.
 • Ta initiativ till att huvudmannen till exempel får kontaktperson eller att besöksverksamhet anordnas.
 • I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning med mera och ta de initiativ som är lämpliga.
 • Hjälpa huvudmannen att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.

Ansökan och anmälan om god man

Den som behöver hjälp av en god man, dennes närmaste anhöriga och överförmyndarnämnden kan ansöka om anordnande av godmanskap. Socialtjänsten har skyldighet att anmäla om någon har behov av godmanskap till överförmyndarnämnden, men är således inte behörig att ansöka.

Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få god man och det är också tingsrätten som beslutar om godmanskapet ska upphöra. Överförmyndarnämnden utreder behovet av god man och kan fatta beslut om byte av god man.

En ansökan eller anmälan om behov av godmanskap ska innehålla följande handlingar:

 • Läkarintyg (särskild blankett, för utredning i ärende om anordnande av godmanskap). Blanketterna finns att hämta på Socialstyrelsens webbplats.
 • Social utredning med uppgifter om sjukdom, funktionshinder, social situation, närmast anhöriga, ekonomiska förhållanden (inkomster/utgifter och tillgångar/skulder), bostadssituation, sysselsättning, myndighets- och sjukvårdskontakter. I den sociala utredningen ska även behovet av god man eller förvaltare tydligt framgå samt hur detta behov har uppstått.
 • Namn och adresser till närmast anhöriga.
 • Personbevis för den enskilde.
 • Underskrift (samtycke) av den person som ansökan/anmälan avser, förutsatt att denna person enligt läkarintyget förstår vad saken gäller.

Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun den hjälpbehövande är folkbokförd. Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarenheten som bedömer behovet av god man och sedan ansöker till tingsrätten om anordnande av godmanskap. En person som gör en ansökan eller anmälan kan lämna önskemål om att en särskild person ska förordnas som god man. Överförmyndarnämnden gör en utredning huruvida personen är lämplig att få uppdraget eller inte.

Du hittar alla blanketter här:

E-tjänster och blanketter, överförmyndarenheten

En god man har rätt till skäligt arvode. Det går inte i förhand att fastställa hur stort arvodet kommer att bli.

Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

 • uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten
 • uppdragets ”svårighetsgrad”
 • antalet insatser under året samt
 • ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet till sin gode man. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Norrköpings kommun arvodet till den gode mannen.

Norrköpings kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

 • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
 • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag. I lagen står att det ska vara en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Kunskaper om det svenska samhället är en förutsättning för att kunna bevaka den hjälpbehövandes intressen.

Överförmyndarenheten gör en lämplighetsbedömning av alla som vill bli god man. För att godkännas som god man får du inte finnas med i belastningsregistret och heller inte ha betalningsanmärkningar. Kontroll sker även hos de sociala myndigheterna. Överförmyndarenheten genomför dessa kontroller på samtliga nya gode män och kontrollerna sker därefter årligen. Referenser från två personer ska också lämnas.

Anhöriga som gode män

Som anhörig kan man vara god man för en släkting. En anhörig god man måste självklart uppfylla de grundläggande lämplighetskraven som beskrivs ovan.

Om den enskilde själv önskar en viss person som god man görs alltid en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall. Om det framkommer att det finns osämja eller tvister bland anhöriga kan överförmyndarenheten bedöma att den anhörige inte är lämplig som god man. Det är heller inte lämpligt att samma person som är personlig assistent utses till god man.

I de fall som den enskilde förstår vad saken gäller krävs också alltid ett skriftligt samtycke från honom eller henne till att just den föreslagna personen utses som god man.

En god man kan begära sig entledigad från sitt uppdrag. Den gode mannen kvarstår dock som god man tills det att överförmyndarenheten har hittat en ny god man och fattat beslut om byte. Begäran om entledigande ska göras skriftligen till överförmyndarenheten genom vår blankett.

Den som har god man kan själv ansöka om att få byta god man. Detta görs skriftligen till överförmyndarenheten. Överförmyndarenheten kontaktar den gode mannen som får bemöta önskemålet och överförmyndarenheten bedömer därefter om ett byte är lämpligt.

Då en god man begär sig entledigad eller om en huvudman själv ansöker om att få byta god man är det viktigt att man förklarar varför begäran sker.

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider.

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Ansökan om upphörande av godmanskap ska skickas till tingsrätten och kan göras av gode mannen, huvudmannen eller överförmyndarenheten. Den gode mannen kvarstår i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet på dödsdagen och den gode mannen entledigas automatiskt samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit god man inte längre har behörighet att "företa rättshandlingar" för sin avlidne huvudman.

Den gode mannen ska underrätta överförmyndarenheten om att huvudmannen avlidit. Den gode mannen ska även inkomma med en sluträkning till överförmyndarenheten. Det är viktigt att den gode mannen underrättar banken att godmanskapet har upphört och i samband med detta begära ut kontoutdrag.

Allt annat sköts efter dödsfallet av den enskildes dödsbo vars kontaktuppgifter ska meddelas till överförmyndarenheten av den gode mannen.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21