Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.

 • Ekonomiskt bistånd är till för att hjälpa dig som har tillfälliga ekonomiska problem.
 • Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Det innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas.
 • Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst utan baseras på att du också gör vad du kan för att nå egen försörjning under tiden du får ekonomiskt bistånd.
 • Ekonomiskt bistånd bedöms månadsvis och du ansöker om ekonomiskt bistånd för en månad i taget.
 • Varje ansökan om ekonomiskt bistånd bedöms utifrån hur din situation ser ut just då.

Vårt uppdrag är att du ska nå egen försörjning. Ofta innebär det att vi tillsammans med dig behöver samarbeta med flera parter för att nå målet. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Regionen.

Planering mot egen försörjning

I vår verksamhet finns både socialsekreterare, arbetskonsulenter och studie- och yrkesvägledare för att stödja och hjälpa dig mot egen försörjning. Tillsammans med dig gör vi en planering för hur du ska bli självförsörjande. Det krävs av dig att aktivt delta i planeringen för att kunna få ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel ställas krav på att du ska delta i anvisad insats.

Stöd för att komma vidare

Vi har en arbetsmarknadsenhet som har arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller får ekonomiskt bistånd från Norrköpings kommun. Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller en anställning med stöd i den kommunala verksamheten.

För att kunna ansöka genom vår e-tjänst behöver du e-legitimation.

Här följer en lista över de underlag du behöver bifoga din ansökan:

 • Inkomstspecifikation för de senaste tre månaderna för dig och den du söker tillsammans med.
 • Aktuell hyresavi.
 • Kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna.
 • Underlag/fakturor för de kostnader du/ni söker bistånd för.
 • Beslut om andra inkomster som du har, till exempel bostadsbidrag.
 • Slutskattebesked.
 • Inkomstdeklaration.
 • Ekonomisk översikt från de bank/er där du/ni är kunder.
 • Kontoutdrag för de tre senaste månaderna fram till dagens datum, från alla bankkonton.
 • Om det finns ungdomar i ditt hushåll ska deras inkomster redovisas. Till exempel CSN och underhållsstöd.
 • Kopia på din Id-handling, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Om du är arbetslös ska du bifoga din planering med Arbetsförmedlingen och vilka arbeten du sökt.
 • Om du är sjuk ska du bifoga ett aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag.
 • Om du har ett arbete ska du bifoga anställningsbevis
 • Om du har slutat ditt arbete ska du bifoga arbetsgivarintyg

Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänst

Om du inte har e-legitimation, kan du ta kontakt med din bank för att få det i första hand. Du kan annars klicka på länken till e-tjänsten och skriva ut blanketten som finns på den sidan. Fyll i den och lämna till oss personligen eller skicka den med posten. Om du inte kan skriva ut själv kan du hämta blanketten på Tegelängsgatan 19 A eller ringa 011-15 00 00.

Här följer information om vilka skyldigheter du har i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du har frågor är det ditt ansvar att kontakta oss.

Lämna korrekta uppgifter:

 • Alla de uppgifter du lämnar in till oss måste vara korrekta och sanna.
 • Om din situation förändras ska du kontakta oss och berätta om det. Det kan till exempel vara att du får större eller fler inkomster än vad du räknat med, att din familjesammansättning ändras eller annat som berör din ekonomi, familje- eller boendesituation.
 • När du signerar ansökan tar du ansvar för att alla uppgifter i ansökan är korrekta och sanna, även om någon hjälpt dig att fylla i ansökan.
 • Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalats ut till dig på felaktiga uppgifter.
 • Om du medvetet eller genom grovt slarv lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter eller manipulerade uppgifter, riskerar du att polisanmälas för misstänkt bidragsbrott.

Redovisa din ekonomi

 • Du ska vid din första ansökan till oss redovisa vilka konton du, dina eventuella barn och ungdomar har, hos alla banker ni är kund hos, i och utanför Sverige.
 • Alla pengar som hushållet får på bankkonto och eller kontanter ska redovisas med ansökan. Det gäller både vuxna, barn och ungdomars pengar.
 • Du ska redovisa eventuella krediter, lån, och om du har lån hos pantbank.
 • Ekonomiska tillgångar som sparade pengar, fonder, aktier, ägande av en fastighet, fordon och företag påverkar rätten till bistånd.

Söka ersättningar

 • Du ska söka de ersättningar från andra myndigheter som du kan ha rätt till. Det kan till exempel vara bostadsbidrag, aktivitetsstöd, a-kassa eller föräldrapenning.

Redovisa hur du bor

 • Du ska vara folkbokförd på den adress där du sover och spenderar mest tid.
 • I ansökan om ekonomiskt bistånd ska uppge antal personer som också bor och eller är folkbokförda på samma adress.
 • Om du ansöker om pengar till en boendekostnad, ska ditt boendekontrakt ska vara giltigt. Du kan läsa mer om Norrköpings kommuns riktlinjer godtagbar boendekostnad här: Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Norrköpings kommun Pdf, 760.7 kB.

Vistas mest i Norrköpings kommun

 • För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du vistas i Norrköpings kommun merparten av månaden du söker bistånd för.
 • Om du vill göra längre besök i annan kommun i Sverige eller en resa till utlandet kontakta din handläggare för information om hur det kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd.

Följ din planering

 • Varje person som får ekonomiskt bistånd har en planering som ska hjälpa personen att nå egen försörjning.
 • Din planering görs i samband med din första ansökan till oss, eller efter annan överenskommelse med din handläggare.
 • Att följa sin planering är ett krav för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Din planering ser du i e-tjänsten i samband med beslut om ekonomiskt bistånd.

När du skickat in en ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen.

Biståndet ska räcka till rimliga kostnader för:

 • mat
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift

Se bidragsfördelningen för riksnormen

Om du har behov kan du även få hjälp med:

 • mediciner och läkarvård enligt recept och högkostnadskort
 • tandvård
 • hemutrustning
 • spädbarnsutrustning
 • glasögon
 • barnomsorg- och hemtjänstavgifter

Beräkna om du kan få ekonomiskt bistånd på socialstyrelsen.se

Om vi behöver mer underlag för att kunna bedöma din rätt till bistånd får du sms och/eller ett mail som berättar vilka underlag du ska komplettera ansökan med. 

Du loggar då in på nytt i e-tjänsten och skickar in din komplettering direkt i e-tjänsten. 

Har du ansökt med en pappersblankett får du ett kompletteringsbrev per post.

Om du inte kompletterar inom utsatt tid kan det innebära att du får ett avslag på din ansökan.

 • Har du ansökt i e-tjänsten kan du läsa ditt beslut och bedömningen för beslut i e-tjänsten. När du har fått ett beslut får du ett meddelande om detta.

Här hittar du information om ditt beslut:

Har du ansökt med en pappersblankett f¨år du beskedet per post.

Har du frågor kan du ringa Kontakt Norrköping: 011-15 00 00

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det och skicka din överklagan till oss. Det gäller alla beslut som har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Jag har fått avslag på hela min ansökan

Om du har fått ett helt avslag på din ansökan bedöms du inte ha rätt att få ekonomiskt bistånd för den månaden du ansökt om. Om du tycker att belsutet är felaktigt kan du lämna in en skriftlig överklagan till oss.

Jag har fått avslag på delar av det jag ansökt om

 • Om du har fått avslag på din ansökan bedöms du inte ha rätt att få ekonomiskt bistånd för den kostnaden du ansökt om.

 • Om du fått avslag på grund av att det saknats uppgifter kan du lämna in de uppgifter som saknats, för att få det prövat om en ändring kan göras av ditt beslut.

 • Du kan också lämna in en överklagan där du beskriver vilken del av beslutet som du anser är felaktig och varför.

Hur överklagar jag ett beslut?

 • Överklagan ska lämnas in senast tjugoen dagar från det att du tog del av beslutet
 • I överklagan ska du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.
 • Med överklagan ska du skicka med underlag om du har något skriftligt som styrker din överklagan.
 • Om du har frågor kan du vända dig till Kontakt Norrköping.
 • Överklagan kan lämnas in via e-tjänst eller postas med brev.

Överklagan med e-tjänst

Att använda e-tjänsten är den snabbaste vägen för att överklaga. Du behöver inte fylla i dina kontaktuppgifter och du kan skriva din överklagan direkt i e-tjänsten. När du har skickat in din överklagan får du en bekräftelse. Länk till e-tjänsten.

Överklagan med brev

Om du överklagar genom att skriva ett brev ska namn, personnummer och underskrift finnas med. Överklagan kan lämnas in p¨å Tegelängsgatan 19 A eller skickas via post till:

Norrköpings kommun
Kompetensförsörjningskontoret
Ekonomiskt bistånd
601 81 NORRKÖPING

Jag har skickat in en överklagan – vad händer nu?

Oavsett om beslutet ändras eller inte skickas din överklagan till Förvaltningsrätten enligt förvaltningslagen.

När du skickat in överklagan till oss tittar vi på om överklagan inkommit i tid, och om det finns skäl att ändra beslutet som du har överklagat.

Om vi bedömer att ditt beslut ska ändras utifrån din överklagan kommer vi ändra ditt beslut.

Vi skickar då ut ett nytt beslut till dig med ändringen och betalar ut pengarna till ditt bankkonto.

Om vi inte bedömer att ditt beslut ska ändras är det Förvaltningsrätten som prövar om ditt beslut ska ändras eller inte.

Förvaltningsrätten skickar information till dig om deras beslut. Information hur processen går till finns på Förvaltningsrättens webbsida: domstol.se

Förvaltningsrätten har fattat beslut – vad händer nu?

Om Förvaltningsrätten bedömer att du ska få pengar är det vårt uppdrag att betala ut till dig.

Om Förvaltningsrätten inte bedömer att du ska få pengar, kan du överklaga deras dom till Kammarrätten. Kammarrätten bedömer sedan om de kommer att pröva din överklagan eller inte.

Om Kammarrätten inte prövar din överklagan är det Förvaltningsrättens dom som gäller.

Om vi som myndighet inte accepterar Förvaltningsrättens dom kan vi också överklaga till Kammarrätten. Kammarrätten bestämmer sedan om de kommer att pröva vår överklagan eller inte.

Om Kammarrätten inte prövar vår överklagan är det Förvaltningsrättens dom som gäller.

Hjälp med kostnader för tandvård

Enligt socialtjänstlagen kan du ansöka om och få ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för din livsföring. Till det räknas kostnader för tandvård. I regel har du inte rätt till bistånd om du har pengar på banken eller försäljningsbara tillgångar som exempelvis bil, båt, häst eller
konst.

Hur du ansöker

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för tandvård vid akuta besvär, för årlig undersökning och omfattande tandvård genom att lämna in ansökan samt underlag gällande tandvården. Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård ska lämnas in så fort behovet uppstår.

Årlig undersökning/basundersökning

Ska du göra undersökning/basundersökning ansöker du om ekonomiskt bistånd efter att du varit på undersökning hos tandläkaren. Du ska styrka din ansökan med faktura eller kvitto.

Akut tandvård

Du ansöker om ekonomiskt bistånd till akut tandvård efter att du utfört behandlingen, din ansökan ska styrkas med faktura eller kvitto. När det gäller akuta besvär, ska det på fakturan eller kvittot framgå att behandlingen var av akut karaktär. Om den akuta tandvården kräver
fortsatt behandling, ska ett kostnadsförslag lämnas in och godkännas av
kompetensförsörjningskontoret innan den slutliga behandlingen genomförs.

Omfattande tandvård

 • Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd för mer omfattande tandvård. Du ska i sådana fall:
 • Begära ett kostnadsförslag från tandläkaren. Kostnadsförslaget är giltigt i 6 månader från att det utfärdades.
 • Lämna kostnadsförslag tillsammans med din ansökan om ekonomiskt bistånd till kompetensförsörjningskontoret.
 • Efter det fattar en handläggare ett beslut om skälig tandvård inom ramen för socialtjänstlagen och om ditt kostnadsförslag blir godkänt kan du börja behandlingen hos tandläkaren.

Bedömning

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till behandlingskostnader som överstiger referenspriset med maximalt 15 %. När du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för behandlingskostnaden och får fakturan från tandläkaren, ska du lämna en kopia på den till kompetensförsörjningskontoret tillsammans med ansökan om ekonomiskt bistånd. Bistånd till kostnad för tandvård prövas månadsvis under förutsättning att du har rätt till bistånd i övrigt. Du har själv ansvar för att lämna in kvitto eller faktura efter varje behandlingstillfälle till din handläggare så fort som möjligt. Om det tillkommer extra kostnader under pågående behandling och du vill ansöka om ekonomiskt bistånd, ska du lämna ett nytt kostnadsförslag för den tandvården. Kostnad för uteblivet besök ersätts inte.
Du ansvarar själv för:

 • Lämna in ansökan och faktura i god tid
 • Ha kontakt med tandläkaren
 • Följa din pågående behandling
 • Betala för den kostnad som uppstår

Uppgifter som du ska ta med

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd varje månad kan du lämna in kostnadsförslag gällande tandvård ihop med din ansökan om ekonomiskt bistånd. Ange då i ansökan att du även ansöker om bistånd till tandvård. Om det sker någon förändring utifrån kostnadsförslaget, exempelvis att det tillkommer något, ska det framgå av det nya kostnadsförslaget vad som har
tillkommit.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska följande handlingar skickas med vid ansökan:

 • Inkomstspecifikation för sökande och make/maka/sambo för de senaste två månaderna.
 • Hyreskontrakt, hyresspecifikation och kvitto/underlag på betald hyra
 • Underlag för de utgifter du/ni söker ekonomiskt bistånd till
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning
 • Slutskattebesked och deklaration
 • Kontoutdrag gällande de två senaste månaderna fram till dagens datum från samtliga bankkonton.
 • Kontobevis
 • Ekonomisk översikt från de banker du/ni är kunder i
 • ID-handling/pass
 • Uppehållstillstånd/uppehållsrätt från Migrationsverket
 • Vid arbetslöshet - redovisa din planering med arbetsförmedlingen
 • Vid sjukdom - aktuellt sjukintyg (medicinskt underlag).
 • Vid arbete ska anställningsbevis redovisas och om arbetet har upphört ska arbetsgivarintyg redovisas.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd
Kompetensförsörjningskontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 19 A

Postadress
Kompetensförsörjningskontoret
601 81 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag: 10.00-16.00 (20 maj öppet 13.00-16.00) Fredag: 10.00-15.30. Dag innan röd dag: 10.00-14.00. Röd dag: Stängt. _______________ Besökstider 1 juni-31 augusti: Måndag-torsdag 10.00-15.30 Fredag: 10.00-15.00

Telefontider:
Måndag-fredag: 08.00-16.00