Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Butängen 1:1 och Butängen 2:1 (Johannisborgsförbindelsen), Slottshagen och Butängen

Detaljplan för del av fastigheterna Butängen 1:1 och Butängen 2:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Slottshagen och Butängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny kommunal huvudgata som korsar järnvägsområdet med Södra stambanan och Ostlänken. Den nya huvudgatan är en delsträcka av Johannisborgsförbindelsen, som i sin helhet ska utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.

Den 18 oktober 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
18 oktober 2022.

Kontakt

Erika Kindvall
planarkitekt
011-15 62 93

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.