Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Händelö 2:1 och Händelö 2:2, Händelö

Detaljplan för del av fastigheterna Händelö 2:1 och Händelö 2:2 med närområde inom Händelö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för det naturreservat som år 2013 inrättades på Händelö.

Den 19 oktober 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.