Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Händelö 2:41 (öster om Speditionsvägen), Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Händelö 2:41 (öster om Speditionsvägen) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för småindustri, handel, kontor, service, lager och verkstad.

Den 14 september 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.