Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kryptonet 1, Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Kryptonet 1 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.