Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Marby 6:4 och Dagsberg-Unnerstad 1:5, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 och Dagsberg-Unnerstad 1:5 med närområde (Unnerstad) inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga fritidshus till permanentbostäder genom att större byggrätter medges. Planen syftar även till att möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse i form av villor inom planområdet. Antalet nya bostadstomter inom planområdet bör vara mellan omkring 50 till 130 stycken. Den nya bebyggelsen bör anpassas till områdets naturpräglade karaktär, men även sättas i relation till hur byggrätternas storlek kommer att utformas i Marbyområdet för att så långt som möjligt uppnå likartade byggrättsarealer. En tätare bebyggelse exempelvis i form av parhus, kedjehus och radhus ska prövas. Kommunen ska bli huvudman för allmän plats inom planområdet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 27 januari 2015. Beslut om utökat planområde och syfte togs den 26 januari 2016.

Kontakt

Magnus Gullstrand
planarkitekt
011-15 19 66

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.