Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Marielund 1:1 (järnvägstunnel Stockholmsvägen – Klinga), Marielund, Himmelstalund och Borg

Tillägg till flera detaljplaner. Del av fastigheten Marielund med närområde (järnvägstunnel Stockholmsvägen - Klinga) inom Marielund, Himmelstalund och Borg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av järnvägstunnel från korsningen Stockholmsvägen - Bergslagsgatan till Klinga verksamhetsområde. Tilläggsbestämmelser som reglerar tunnelns utbredning under mark behöver upprättas då en järnvägsplan inte får strida mot gällande detaljplaner enligt lag om byggande av järnväg (1995:1649).

Den 25 april 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 25 april 2017.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.