Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Monopolet 5, Klingsberg

Detaljplan för fastigheten Monopolet 5 inom Klingsberg i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med handel i bottenvåningen.

Den 14 september 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.