Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Nätet 3, Ektorp

Detaljplan för fastigheten Nätet 3 inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra markanvändning för LSS-boende och centrumlokaler.

Den 16 mars 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 mars 2021.

Kontakt

Karin Gunnarsson
planarkitekt
011-15 12 15

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.