Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Östra Eneby 8:7, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 8:7 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för småhus samt park med lekplats för närområdets användning. 

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 september 2007.

Den 17 juni 2021 tog samhällsplaneringsnämnden ett nytt beslut om uppdrag. Anledningen till detta var på grund av att ett nytt plankostnadsavtal har tecknats med ny intressent, samt för att förenkla den administrativa hanteringen då förändringar i plan- och bygglagen har skett sedan planuppdrag först togs.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.