Sidus 1:7, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Sidus 1:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för bostäder.

Den 12 september 2023 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.