Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Skärpinge 1:19 och Ask 5:1, Kimstad

Detaljplan för del av fastigheten Skärpinge 1:19 och del av fastigheten Ask 5:1 med närområde inom Kimstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och/eller flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska anpassas till topografin och den befintliga bebyggelsens karaktärsdrag, exempelvis i fråga om form och storlek. Flerbostadshusen ska ha maximalt fem våningar, inklusive suterrängvåning och ska placeras inom område 8 enligt fördjupningen av översiktsplanen för Kimstad. Den nya bebyggelsen ska samverka med den planerade tätortsparken. Detaljplanen ska även möjliggöra en utbyggnad av Grebyskolan.

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.