Strömbrytaren 10 och del av Strömbrytaren 11, Himmelstalund

Detaljplan för fastigheterna Strömbrytaren 10 och Strömbrytaren 11 inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av industriområde till en levande stadsdel med användning som bostäder, skola och lokaler för verksamheter.

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.