Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Supportern 1, Såpkullen

Detaljplan för fastigheten Supportern 1 med närområde inom Såpkullen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av fotbollsarenan till att även innefatta bostäder, kontor, hotell och restaurang med mera.

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.