Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Vånga Prästgård 1:39, Vånga

Detaljplan för del av fastigheten Vånga Prästgård 1:39 inom Vånga i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en etablering av småhusbebyggelse i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse på idag oanvänd mark.

Den 16 december 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.