Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Vilbergen 1:1, Vilbergen

Detaljplan för del av fastigheten Vilbergen 1:1 inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ökad byggrätt avseende användning för skoländamål.

Den den 14 juni 2022, § 126, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
18 april 2023, § 81.

Kontakt

Mathias Hult
planarkitekt
011-15 53 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.