Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Mjölnaren, Nordantill

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde (Omvandling av Västgötegatan med bostäder, butiker, hotell, parkeringshus, med mera) inom Nordantill i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 14 oktober 2008, § 228.

Syftet med planeringen är att förbereda för ett framtagande av detaljplan för omvandling av de avrivna kvarteren vid Västgötegatan. I det ingår att föreslå bebyggelsestruktur och markanvändning samt karaktären på gator och allmän platsmark.

Samråd

Samrådstiden var den 9 juni - 28 juli 2008.

Godkända handlingar

Program Pdf, 5.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 251.8 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 200.8 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.