Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Kneippen 1:1 och del av fastigheten Kneippen 1:17 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en park med ytor för klimatanpassning i form av yta för tillfällig översvämning vid extrema regn och en dagvattendamm med rening samt att förbättra gång- och cykelväg.

Den 10 september 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 september 2019.

Den 4 februari - 18 mars 2021 var detaljplanen på samråd.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 24 juni - 16 augusti 2021.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om antagande den 19 oktober 2021, § 172.

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 1.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 691.2 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 479.5 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 570.4 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.