Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kopparhammaren 2, Berget

Detaljplan för fastigheten Kopparhammaren 2 med närområde inom Berget

Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra användning för kontor, centrumverksamhet, bostäder, utbildningslokaler och parkering.

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.


Uppdraget för planbeskedet är tänkt att göras i tre olika detaljplaner.

Etapp ett, del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan).

Övriga etapper kommer att sökas uppdrag för senare.

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.