Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Vävstolen (del av Kopparhammaren 2 vid Korsgatan), Berget

Detaljplan för del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan) inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med kontor, centrumverksamhet och utbildningslokaler genom en utökning av byggrätten i höjdled. Vidare syftar detaljplanen till att ny bebyggelse ska ges en gestaltning som knyter an till det tidiga 1900-talets fabriksbyggnadskaraktär och form samt harmoniserar med den kulturhistoriskt värdefulla miljön som omger den.

Promenera i området i 3D

I vårt 3D-verktyg kan du styra själv och se detaljplanen från olika vinklar. Se Vävstolen i 3D.

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Planbeskedet består av tre olika etapper, varav denna detaljplan är etapp ett.
Planbesked: Kopparhammaren 2 med närområde

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 november 2020.

Detta är etapp ett av planbeskedet: Kopparhammaren 2 med närområde

Samrådtiden var den 1 september till och med den 13 oktober 2022.

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Samrådsmöte var den 24 september 2022.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6.1 MB.
Gestaltningsprogram Pdf, 7.1 MB.
Grundkarta Pdf, 1.5 MB.
Kungörelse Pdf, 359.6 kB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.