Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad parkeringsyta för verksamheterna inom fastigheten Citronfjärilen 8.

I samband med antagande av ny detaljplan upphävs strandskyddet för planområdet enligt 7 kap 18c § MB. Särskilt skäl nr 4 åberopas. Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas och fripassage för allmänheten bedöms kunna bibehållas mellan bäcken och planområdet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 februari 2004.

Samrådstiden var den 18 februari - 4 april 2016.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 134.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 319 kB.
Behovsbedömning Pdf, 334.4 kB.

Under samrådet har nya, försvårande, uppgifter kommit in. För närvarande finns ingen tidplan för kommande steg då utredningsarbete fortfarande pågår.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.