Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Risängen 2:3 och Sylten 4:1, Sylten

Detaljplan för del av fastigheterna Risängen 2:3 och Sylten 4:1 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen för del av fastigheterna Risängen 2:3 och Sylten 4:1 är att frigöra markyta inom området för anläggning av en ny återvinningscentral. En befintlig järnvägsbro får ändrad användning till allmän plats för att tillåta passage för allmänheten och möjliggöra åtkomst till återvinningscentralen för lastbilstrafik.

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 september 2020.

Samrådstiden var den 3 februari - 3 mars 2021.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 24 juni till och med den 23 augusti 2021.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 18 januari 2022, § 3.

Beslutet vann laga kraft den 17 februari 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 411.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 882.7 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 841.4 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 753.7 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.