Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Torshag 5:5, Åby

Detaljplan för fastigheten Torshag 5:5 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av fastigheten Torshag 5:5 inom Torshags fabriksområde i Åby från industri till i huvudsak bostäder med blandade centrumfunktioner och verksamheter med låg omgivningspåverkan.

Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för bebyggelsen och miljöns kulturhistoriska värden samt bevara intilliggande skogsmark som natur. Detaljplanen möjliggör för en ny gång- och cykelväg längs med Katrineholmsvägen.

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 mars 2020.

Samrådstiden var den 22 december 2022 och till och med den 16 februari 2023.

Detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Samrådsmöte var den 26 januari 2023 i Torshagshuset i Åby.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5.6 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 843.3 kB.
Grundkarta Pdf, 485.6 kB.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 23 oktober till och med 13 november 2023.

Förfarandet har ändrats från standardförfarande till utökat förfarande på grund av att detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan då området inte är utpekat för ändrad markanvändning.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 11.4 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 691.7 kB.
Grundkarta Pdf, 10 MB.
Kungörelse Pdf, 808.2 kB.

Samhällsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om godkännande av detaljplanen den 13 februari 2024. Därefter kommer kommunfullmäktige (KF) ta beslut om antagande av detaljplanen. KF:s beslut kan senare överklagas.

Förslag på antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 11.1 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 677.1 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 533.2 kB.
Grundkarta Pdf, 10.1 MB.

Utredningar

Dagvattenutredning Pdf, 3.4 MB. (uppdaterad till antagandeskedet)
Förslag till fiskväg Pdf, 15 MB. (ny till antagandeskedet)
Kapacitetsberäkning Pdf, 2 MB. (ny till granskningsskedet)
Kulturmiljöunderlag - Bommullsspineriet i Torshag Pdf, 44 MB.
Kulturmiljöunderlag, kompletterande - Bommullsspinneriet i Torshag - Arbetarbostäderna Pdf, 22.1 MB. (ny till granskningsskedet)
Ljudmätning Pdf, 3 MB.
Markteknisk undersökning Pdf, 1.1 MB.
Miljöinventering Pdf, 2.9 MB.
Miljöteknisk undersökning Pdf, 13.5 MB.
Naturvärdesinventering med bilaga Pdf, 18.5 MB. (bilagan ny till granskning)
Projekterings PM - Geoteknik Pdf, 44.9 MB. (ny till granskningsskedet)
Åtgärdsplan - Nedre Glottern Pdf, 1.3 MB. (ny till granskningskedet)

Kontakt

Fanny Germer
planarkitekt
011-15 10 59

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.