Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Västra staden

Utvecklingen av Norrköpings västra stadsdelar är redan i full gång. I området har många nya bostäder, ett äldreboende och en ny förskola byggts under de senaste åren. Men detta är bara början.

Västra staden är ett samhällsbyggnadsprojekt som omfattar delar av stadsdelarna Kneippen, Ektorp och Såpkullen.
Projektområdet ska utvecklas och kompletteras med omkring 2 000 nya bostäder, kommunal samhällsservice, förädlade grönområden, om- och ny byggnation av gång- och cykelkopplingar och övrig infrastruktur.
Byggnation av Västra Promenaden bro, ny gång- och cykelbro över Motala ström planeras på längre sikt om en del av projektet Västra staden för att knyta ihop området till Folkparken och centrala delar av staden.

I Västra staden finns idag flera fina park- eller naturområden såsom Motala ström med uppskattade Åbackarna och Rhododendrondalen, Lenningska parken, Södra promenaden och Karlshedsparken. I takt med att Västra staden växer kommer parkerna att utvecklas med mer blomning, grönska och fler möjligheter till lek, rörelse och vila.
Just nu planeras projekteringen av Karlhedsparken inom Ektorp inför byggnation. Parken beräknas stå klar till våren 2025.

kartbild över området Västra Staden

Klicka på bilden för titta på våra digitala 3D-skisser för Västra staden

Lägesbild

I norra Ektorp har en detaljplanen Kedjan 1 vunnit laga kraft i maj 2022. Planen möjliggör för cirka 400 nya lägenheter, parkeringshus, ett äldreboende och ny förskola och en ombyggnation av Skarphagsleden, mellan Idrottsgatan och Ektorpsgatan, för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken trygga och tillgängliga passager och minska barriären mellan norra och södra Ektorp

Detaljplanen (Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17) för Oskarsparken mellan Vägträffen och korsningen Idrottsgatan/Fotbolllsgatan har också vunnit lagakraft sen i november 2021.
Syftet är att anlägga en dagvattenanläggning i en parkmiljö för att hantera och rena dagvattnet. Genom Oskarsparken finns idag ett cykelstråk som kommer att rustas upp i samband med ombyggnation av parken. Projektet är i dagsläget i en utredningsfas för att studera lämplig lösning för dagvattenanläggning innan det återgå till projekterings- och byggskedet.

Detaljplan för förlängning av Lenningsgata ut till Linköpingsvägen och Lennings sjukhem vann lagakraft i november 2022.

Detaljplan för Bollen 2 utmed Ektorpsgatan vann laga kraft i januari 2024. Syftet är att möjliggöra för byggnation av nytt flerbostadshus med lokal i bottenvåningen. Torgytan framför huset kommer att anslutas till Lenningska parken genom en gång- och cykelväg.

Detaljplan för bostäder på södra konstgräsplan på Ektorpsgatan och närområdet, Såpkullen 1: 2 som var på granskning under december 2023-januari 2024 planeras att antas under kvartal 2 2024.

Även söder om Skarphagsleden ska detaljplan tas fram för komplettering av nya bostäder inom kvarteret Linjen.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping