Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Bossgård 17:1, Östra Husby

Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 17:1 inom Östra Husby i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse.

Den 15 januari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2020.

Samrådstiden var den 17 september till och med den 29 oktober 2021.

Digitalt samrådsmöte var den 6 oktober 2021.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 536.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 7.7 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.