Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Djurön 1:6, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Djurön 1:6 med närområde inom Dagsberg i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av villabebyggelse på Djurön. Den gällande detaljplanen är gammal och stämmer inte överens med den befintliga byggnationen i området.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 september 2008.

Samrådstiden var den 27 januari - 15 mars 2010.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 830.5 kB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 179.6 kB.
Behovsbedömning Pdf, 191.6 kB.

Planarbetet är just nu vilande i avvaktan på buller- och trafikutredningar.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.