Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Rambodal 1:1, Brånnestad

Detaljplan för fastigheten Rambodal 1:1 med närområde inom Brånnestad i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en fortsatt
bostadsutbyggnad i Brånnestad. Ändrad användning eller säkerställande av
befintlig användning för tomter med befintlig bebyggelse inom planområdet
ska också utredas.

Syftet är därutöver att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av ett varierat
bostadsutbud och verksamheter såsom kontor, handel, bilhallar, lager,
drivmedelsstation. Möjligheter till tomter för offentlig och kommersiell
service såsom skola, förskola, vård och annan centrumbebyggelse ska också
utredas.

I planarbetet ska också ett nytt spårvägsreservat via Brånnestad mot
Söderköping utredas, liksom en flytt av befintliga luftledningar.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 5 december 2006.

Samrådstiden var 3 mars – 14 april 2011.

Samrådshandlingar:
Plankarta med illustration Pdf, 958.3 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.
Gestaltningsprogram Pdf, 8.7 MB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 376.5 kB.
Behovsbedömning Pdf, 385.5 kB.

Utredningsarbete pågår med syfte att utreda förutsättningarna för att gå vidare med del av detaljplanen och möjliggöra huvudsakligen bostäder och andra allmänna nyttigheter.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.