Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Slottshagen 1:1 och Slottshagen 1:10 (Johannisborgsförbindelsen), Slottshagen

Detaljplan för fastigheterna Slottshagen 1:1 och Slottshagen 1:10 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Slottshagen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av en ny huvudgata från den kommande trafikplatsen i den norra delen av Johannisborgsförbindelsens andra etapp i söder med anslutning till Hanholmsvägen och kommande anslutningar till Butängen och Ståthögavägen. Den nya huvudgatan är en delsträcka av Johannisborgsförbindelsen, som i sin helhet ska utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.

Den 18 oktober 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
18 oktober 2022.

Samrådstiden var den 21 november 2023 till och med den 16 januari 2024.

Samrådsmöte i form av "öppet hus" var den 6 december 2023, drop in mellan klockan 17.30-18.30, i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 2.1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.6 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 461.1 kB.
Grundkarta Pdf, 7.4 MB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under våren 2024.

Kontakt

Erika Kindvall
planarkitekt
011-15 62 93

Vid frågor kring det övergripande projektet Johannisborgsförbindelsen.
Kontakta projektledaren: John Bovellan, 011-15 19 18.

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.