Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Svalan 3 (Djäkneparkskolan), Östantill

Detaljplan för fastigheten Svalan 3 med närområde (Djäkneparkskolan) inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en idrottshall i nära anslutning till Djäkneparksskolan, samt att ge möjlighet att uppföra nya permanenta skolbyggnader som ersättning för den rivna paviljongen och även att skydda kulturhistorisk bebyggelse.

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 maj 2021.

Samrådstiden var den 17 mars till och med den 28 april 2023.

Detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 28 mars 2023.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 572 kB.
Planbeskrivning Pdf, 7.9 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 970.2 kB.
Grundkarta Pdf, 534.7 kB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under våren 2024.

Utredningar

Geoteknik MUR Pdf, 2.7 MB.
Geoteknik PM Pdf, 939.6 kB.
Dagvattenutredning Pdf, 3.4 MB. (slutlig upplagd 2023-05-02)

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.