Vår arbetsplats

Oavsett vad du jobbar med i Norrköpings kommun omfattas du av det övergripande uppdraget som förenar oss – att leverera välfärd, service och samhällsnytta.

Vi jobbar i en demokratiskt styrd organisation

Allt vi gör och förväntas göra kommer ur en demokratisk process. När våra politiker tagit beslut är det vi medarbetare som har till uppgift att verkställa de besluten.

Vi sätter kommuninvånarnas behov i centrum

Förutom att arbeta i kommunen är du själv en kommuninvånare som tar del av kommunala tjänster. Det här gör att vi kan se vår verksamhet ur flera perspektiv. Genom att utgå från kommuninvånarnas behov blir vi bättre på att hitta lösningar och driva förändringar som gynnar både individen och samhället.

Vi ser styrkan i olikheter

För det mesta är det lättare att känna gemenskap i det lilla, i en liten grupp. Men det finns absolut en styrka i att se helheten i det sammanhang vi befinner oss. Och hur värdefulla våra olikheter är för att vi ska kunna möta mångfalden av kommuninvånare och deras behov på rätt sätt.

Vår värdegrund

  • Genom att lyssna, vara engagerade och visa respekt möter vi varje människa just där hon är.
  • Vi inbjuder till dialog och delaktighet.
  • Vi är professionella i våra olika roller.
  • Vårt sätt att vara och vår yrkeskunskap inger förtroende och vi är ärliga och ansvarsfulla.
  • Vårt förhållningssätt utgår från värdeorden respekt, delaktighet och trovärdighet.

Vår värdegrund (broschyr, PDF) Pdf, 1003.6 kB.

Lika rättigheter och möjligheter

Som arbetsgivare arbetar vi aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Genom ett medvetet arbete ger integration och mångfald möjlighet för bättre kvalitet och arbetsmiljö.

Alla ska trivas och må bra på sin arbetsplats

För oss är det viktigt att alla trivs och mår bra på sin arbetsplats. Därför arbetar vi aktivt med att minska och förebygga arbetsrelaterad ohälsa genom att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker. Det inkluderar såväl fysiska, organisatoriska och sociala aspekter. Vi fokuserar i huvudsak på tre områden vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vilket är arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandlingar.