Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1, Fiskeby och Pryssgården

Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:48 och Pryssgården 1:1 med närområde inom Pryssgården i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny verksamhetsmark för handelsändamål och en drivmedelsstation samt hantera dagvatten.

Den 17 maj 2016 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 januari 2021.

Samrådstiden var den 28 januari och till och med den 11 mars 2022.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 794.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 654.1 kB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.