Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Järnstången 10, Östantill

Detaljplan för fastigheten Järnstången 10 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder med publik och kommersiell verksamhet i bottenvåningen. Vidare är det viktigt att byggnaden får ett högt arkitektoniskt värde och att den i övrigt passar in i omgivningen.

Den 20 november 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 mars 2020.

Den 1 november till och med den 13 december 2023 var planförslaget ute på samråd.

Samrådsmöte hölls torsdagen den 23 november 2023, klockan 17.30 - 19.00, i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.8 MB.
Planbeskrivning Pdf, 11.7 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1 MB.
Grundkarta Pdf, 4.4 MB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Caroline Axelblom
planarkitekt
011-15 10 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.