Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Jursla 1:26 och del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde inom Jursla och Kvillinge i Norrköpings kommun

Detaljplanens syfte är främst att möjliggöra för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan i ett exponerat läge. I detaljplanens syfte ingår även att möjliggöra för bostäder, vård, centrum och kontor samt att planlägga för befintlig skola och äldreboende. Nya verksamheter ska samexistera med befintlig bebyggelse och det omgivande landskapet. Ny bebyggelse ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet.

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 december 2019.

Från den 21 juni till och med den 29 september 2023 var detaljplanen på samråd.

Digitalt samrådsmöte hölls måndagen den 4 september 2023,
mellan klockan 18.00-19.30. Samrådsmöte i form av ”öppet hus” hölls onsdagen den 6 september 2023, mellan klockan 18.00-19.30.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 3.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.7 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.7 MB.
Kungörelse Pdf, 67.2 kB.
Grundkarta blad 1 Pdf, 6.7 MB.
Grundkarta blad 2 Pdf, 4.6 MB.
Grundkarta blad 3 Pdf, 4.9 MB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Karin Gunnarsson
planarkitekt
011-15 12 15

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.