Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Norrköpings-Ingelstad 1:1 (norr och öster om Manganet 2), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 (norr och öster om Manganet 2) med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av industriverksamhet i ett redan etablerat verksamhetsområde. Motivet för planläggning är att skapa förutsättningar för nya lokaler och större ytor för befintlig verksamhet inom den angränsande fastigheten.

Planen syftar även till att anpassa markanvändningen för befintlig transformatorstation som idag är placerad på allmän plats.

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
14 september 2021, § 140.

Den 23 juni - 26 augusti 2022 var planförslaget ute på samråd.

Granskning pågår från och med den 9 december 2022 till och med den 9 januari 2023.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den
22 februari 2023, § 26.

Beslutet vann laga kraft den 23 mars 2023.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 3.7 MB.
Planbeskrivning Pdf, 10.5 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.1 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 471.5 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 1.1 MB.
Grundkarta Pdf, 359.2 kB.

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.