Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Stjärnan 16 och Nordantill 1:1, Nordantill

Detaljplan för del av fastigheterna Stjärnan 16 och Nordantill 1:1 inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt användning för befintlig restaurangverksamhet genom nya byggrätter för tillbyggnad och uteservering på ianspråktagen parkmark.

Den 14 februari 2017, § 40, lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
15 december 2022, § 215.

Samrådstiden var den 12 juni till och med den 28 augusti 2023.

Granskning pågick den 20 oktober till och med den 10 november 2023.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 16 januari 2024, § 8.

Beslutet vann laga kraft den 8 februari 2024.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 723.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 7.5 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 577.2 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 536.6 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 430.1 kB.
Grundkarta Pdf, 5 MB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.