Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Storken 12, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Storken 12 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av en tidigare industrifastighet till bostäder och centrumfunktioner av icke-störande karaktär. Planen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefulla element av en äldre sågtandsbyggnad, samtidigt som den återbrukas med nya funktioner och gestaltning. Det är av stor vikt att byggnadens ursprungliga karaktär bevaras. Vidare ska planen säkerställa att den nya bebyggelsen får ett högt arkitektoniskt värde som tar hänsyn till närområdets befintliga strukturer.

Den 12 juni 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2020.

Dialogmöte med närboende hölls den 30 maj 2022, klockan 17:30-19:00, på Oskarsgatan 20 i Norrköping.

Samrådstiden var den 10 maj till och med den 21 juni 2023.  

Samrådsmöte
Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 25 maj 2023.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 2.8 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.4 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 908.1 kB.
Grundkarta Pdf, 899.3 kB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under kvartal fyra 2023.

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.