Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kardusen 12, Ljura

Detaljplan för del av fastigheten Kardusen 12 inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med flerbostadshus. Planen syftar även till att ny bebyggelse placeras och utformas med hänsyn till platsen och de kulturmiljövärden som stadsdelen Ljura ger uttryck för.

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 maj 2021.

Den 20 oktober och till och med den 1 december 2022 var detaljplanen på samråd.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 27 oktober 2022,

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 739.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 8.2 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 866.9 kB.
Grundkarta Pdf, 824.3 kB.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 20 november till och med den 11 december 2023.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.4 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 850.4 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 910.7 kB.
Grundkarta Pdf, 1.9 MB.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden. Antagandet beräknas ske under andra kvartalet 2024.

Utredningar

Dagvattenutredning Pdf, 2.4 MB.
Markmiljöundersökning PM Pdf, 7 MB. (ny till granskningsskedet)
Markteknisk undersökningsrapport MUR Pdf, 6.8 MB. (ny till granskningsskedet)
Mobilitetsutredning Pdf, 1.7 MB.
Projektterings PM - Geoteknik Pdf, 774.9 kB. (ny till granskningsskedet)
Solstudie Pdf, 6 MB.
Trafikbullerutredning Pdf, 3.9 MB.

Kontakt

Henrik Hult
planarkitekt
011-15 12 61

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.