Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kvarntorp 7:3 och del av Ättetorp 2:1, Åby

Detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 med närområde inom Åby i Norrköping

Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i Åby med bostäder och centrumverksamheter. Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för kulturhistoriska värden.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 februari 2020.

Samrådstiden var den 22 december 2020 - 22 februari 2021.

Digitalt samrådsmöte genomfördes den 3 februari 2021.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning under tiden 24 januari och till och med 14 februari 2022.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 19 maj 2022, § 101.

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen överklagades och ärendet skickades till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning.

  • Den 22 september 2022 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa ett inkommet överklagande. Sista dag för överklagande av mark- och miljödomstolens beslut var den 13 oktober 2022.

Beslutet vann laga kraft den 13 oktober 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 10 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 923.3 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1006.4 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 881.3 kB.

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.