Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Strömbrytaren 12 och del av Strömbrytaren 11, Himmelstalund

Detaljplan för fastigheten Strömbrytaren 12 och del av fastigheten Strömbrytaren 11 med närområde inom Himmelstalund i Norrköping

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostäder, centrumanvändning, kontor, vård, förskola och parkering. Detaljplanen möjliggör även för ett allmänt torg och allmän park. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig kulturmiljö. Området ska utformas med en stadsmässig och högre bebyggelse närmast Finspångsvägen och en mer uppluckrad bebyggelse med mer koppling till naturen närmast Himmelstalundsparken.

Den 15 maj 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 december 2020.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att utöka plangränsen för detaljplanen den 18 oktober 2022.

Samrådstiden var den 15 december 2023 till och med den 9 februari 2024.

Samrådsmöte i form av "öppet hus" var den 18 januari 2024, med drop in mellan klockan 17.30-19.30, Finspångsvägen 27, Norrköping.

Detaljplanen behandlas med standardförfarande.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 12.3 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 679.9 kB.
Grundkarta Pdf, 11.3 MB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommt in.

Förslaget beräknas att skickas ut på granskning under hösten 2024.

Kontakt

Fanny Germer
planarkitekt
011-15 10 59

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.