Butängen och nytt resecentrum

Butängen och nytt resecentrum 2017-05-30T09:20:21+00:00
Butängen och nytt resecentrum

Butängen och nytt resecentrum

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum, och därmed även Stockholm, gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

Medborgardialog

Under perioden 15 februari till 15 mars 2017 fanns möjligheten att tycka till om Norrköpings nya resecentrum via en enkät och i sociala medier. Ta del av resultatet här.

Rätt läge för Norrköpings nya resecentrum

Just nu pågår intensiv planering av hur Ostlänken ska byggas i Norrköping. Ett viktigt beslut som ska fattas är placeringen av Norrköpings nya resecentrum. Bland annat jämförs kostnader, tekniska lösningar och påverkan på stadsbilden för de båda förslagen; markförlagt eller upphöjt läge.

Norrköpings kommun har hitintills förordat ett upphöjt läge för att undvika barriäreffekter. Ett upphöjt läge skulle innebära att stadens nuvarande huvudstråk, Drottninggatan, skulle kunna löpa rakt igenom resecentrum – under spåren – och få sin naturliga förlängning på andra sidan järnvägen. Det upphöjda läget skapar dessutom bra förutsättningar för snabba byten mellan tåg, buss, spårvagn eller cykeln.

Planprogram skapar struktur och sammanhang

Just nu pågår arbetet med ett planprogram för den södra delen av Butängen och Johannisborg. Planprogrammet kommer att fastställa en struktur för hur bebyggelsen ska se ut i Butängen och hur stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planprogrammet kommer också att belysa kopplingarna mot Inre hamnen och staden i övrigt. Samråd beräknas ske efter sommaren 2017.

Karta som markerar planområdet

Kartan visar området för planprogrammet.

Arkitekttävling för nytt resecentrum 2017

Under 2017 planeras en arkitekttävling för utformningen av Norrköpings nya resecentrum att genomföras. Då är spårens läge mer preciserade vilket ger förutsättningar för att mer detaljerat börja rita på vårt nya resecentrum.

Succesiv byggstart från 2020

Trafikverkets järnvägsplan för Ostlänken genom Norrköping och kommunens detaljplaner för Butängen ska vara klara under 2019. Därefter kan byggstart ske av järnvägsspår och stadskvarter där det är möjligt. Resecentrumet beräknas börja byggas omkring 2024-2025 för att stå klart när trafiken på Ostlänken drar ingång 2028.

Tidsplan för Butängen och nytt resecentrum

Dra i sidled för att navigera i tidslinjen.

Karta

Nyheter om Butängen och nytt resecentrum

  • Next:Norrköping video introbild

Nya filmer om Next:Norrköping

2017-05-31|Inga kommentarer

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger [...]

  • Byggkran bakom modernt bostadshus

Tyck till om bostadsbyggande!

2017-05-09|Inga kommentarer

Den 6-14 maj har du möjlighet att tycka till om bostadsbyggande i Norrköping i en enkät. De förslag och synpunkter som kommer [...]

  • Tåg och åker snabbt förbi

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

2017-04-26|Inga kommentarer

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning. – De järnvägsplaner som tas fram av [...]